REZERWACJA
  ON-LINE 

WILLA GLOBAL Jastrzębia Góra, ul. Makowa 12

DSC02868_baner.jpg DSC02869_pix_baner.jpg

Regulamin obiektu

Regulamin obiektu Willa Global, ul. Makowa 12 w Jastrzębiej Górze.

 

Niniejszy regulamin określa przedmiot świadczenia usług, zasad przebywania na terenie obiektu, a także odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

Wydany jest w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów obiektu oraz ich mienia, ustala zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Willa GLOBAL w Jastrzębiej Górze i jest wiążący dla wszystkich osób przebywające na terenie wyżej wymienionego obiektu.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

Gość może dokonać rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej www.willaglobal.pl oraz internetowych portali turystycznych, gdzie została wystawiona oferta obiektu lub telefonicznie pod numerami: +48 58 6749742, +48 605616147 (pon.-nd. od 8:00 do 21:00),

Gość zobowiązany jest również do wpłaty zadatku za pobyt zgodnie z warunkami wybranej oferty, przelewem na rachunek bankowy lub w systemach płatności on-line, po uzyskaniu potwierdzenia dokonania rezerwacji. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie dokonanej rezerwacji. Pozostała część kwoty za pobyt może być opłacona przelewem na rachunek bankowy przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką na miejscu przy dokonaniu meldunku.

W przypadku skrócenia pobytu lub nie pojawienia się Gościa w obiekcie, uiszczona wpłata/zadatek nie podlega zwrotowi.

Gość zobowiązany jest dokonać czynności meldunkowych niezwłocznie po przybyciu do obiektu. Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią celem potwierdzenia swojej tożsamości. Dodatkowo Gość wskazuje pozostałe osoby z nim przebywające, podając ich imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:
 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 134, dalej zwanej ustawą) która reguluje zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 1 pkt. 2). Zgodnie z art. 38 ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 
Gość hotelowy może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia przed rozpoczęciem pobytu, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela w formie pisemnej o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883). W zakresie danych osobowych Gości zameldowanych w obiekcie, obiekt nie udziela osobom postronnym jakichkolwiek informacji i stosuje politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO.

Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.

Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, wyposażony w bramę automatyczną otwieraną przez Gości za pomocą chipa. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się. Do każdego pokoju przydzielone jest jedno miejsce postojowe, a pozostawienie większej liczby pojazdów jest możliwe po uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

Wprowadzanie i przetrzymywanie jakichkolwiek zwierząt jest na terenie obiektu zabronione.

Zakłócanie przez Gościa lub przez osobę go odwiedzającą ogólnych zasad porządku i spokoju publicznego poprzez np. odtwarzanie głośnej muzyki, jak również wszelkie inne zachowania zakłócające pobyt pozostałych Gości, a także zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, nieprzestrzeganie ciszy nocnej trwającej w godzinach od 22.00 do 7.00, uprawnia właściciela obiektu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

Osoby nie będące gośćmi hotelowymi (nie meldowane w obiekcie) nie mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 20:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

W obiekcie obowiązuje (po za miejscami wyznaczonymi) całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Gość oraz osoby towarzyszące zobowiązane są przestrzegać ogólnie przyjęte zasady BHP i PPOŻ.

Osoby przebywające na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych. Z tego tytułu Gość może zostać obciążony kwotą odpowiadającą kosztom, jakie właściciel obiektu musi ponieść, aby doprowadzić uszkodzone lub zniszczone przedmioty/urządzenia do stanu pierwotnego. Zidentyfikowane bezpośrednio po wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, prosimy zgłaszać niezwłocznie do właściciela obiektu.

Gość zobowiązany jest do utrzymywania pokoju w należytym stanie wynikającym z ogólnie przyjętymi norm i zasad korzystania z dóbr powierzonych.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą. Właściciel obiektu nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów pozostawionych w pokoju.

Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hotelowych regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą być odesłane na jego prośbę na wskazany przez niego adres. Gość ponosi ewentualne koszty przesyłki.

Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, prosimy o ich zgłaszanie w formie pisemnej bezpośrednio do właściciela obiektu. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Właściciel obiektu nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, itp. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Zwrot dokonany jest w formie gotówkowej lub przelewem na konto wskazane przy dokonaniu wpłaty zadatku. 

 

 Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia

 

Telefony alarmowe:

 

·        112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy),

·        985 – WOPR,

·        601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR)

·        987 – centrum zarządzania kryzysowego,

·        997 – policja,

·        998 – straż pożarna,

·        997 – pogotowie ratunkowe

 

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami.oraz zgodnie ze zmanami  prawnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku (w tym zmian ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku i ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

Galeria zdjęć


Polityka prywatności